Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-07-2020 Op 05-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Geleenstraat 27
6411 HP Heerlen
Provincie Limburg
Postadres Postbus 1
6400 AA Heerlen
Telefoon (045) 560 50 40 (algemeen)
Internet https://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Heerlen

Bevoegdheden

  1. De colleges van Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal verlenen het college van Heerlen mandaat om te beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget ten behoeve van opvang of beschermd wonen.
  2. Onder het in het vorige lid bedoelde mandaat is mede begrepen het na heroverweging in bezwaar beslissen op een aanvraag als bedoeld in dat lid, alsmede het voeren van verweer in beroep en hoger beroep ten overstaan van de administratieve rechter.
  3. De colleges van Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal machtigen voorts het college van Heerlen om alle andere handelingen te verrichten zoals beschreven in de Wmo 2015, in relatie tot een melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, voor zover deze handelingen betrekking hebben op (het onderzoek naar) de behoefte aan opvang of beschermd wonen.
  4. Ter zake de uitoefening van de in de vorige leden opgedragen bevoegdheden en taken geldt het recht van ondermandaat respectievelijk substitutie.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Brunssum
01-01-2015 Gemeente Heerlen
01-01-2015 Gemeente Kerkrade
01-01-2015 Gemeente Landgraaf
01-01-2015 Gemeente Nuth
01-01-2015 Gemeente Onderbanken
01-01-2015 Gemeente Simpelveld
01-01-2015 Gemeente Voerendaal

Doel

De regeling heeft tot doel door middel van samenwerking een adequate uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden van partijen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning te realiseren, in het bijzonder met betrekking tot de gemeentelijke verplichting om te voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang, zoals vastgelegd in artikel 1.2.1, onder b en c, van de Wmo 2015.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.