Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-05-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 06-05-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-05-2020 doorgevoerd.
Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Postadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
Telefoon (072) 850 82 00 (algemeen)
Internet https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl (algemeen)
E-mail info@archiefalkmaar.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Archiefzorgdrager Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur van het RHC Alkmaar worden, ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen en ter verwezenlijking van de in artikel 4 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend die ingevolge de Archiefwet 1995 aan de deelnemers toebehoren evenals alle bevoegdheden van regeling en bestuur voortvloeiende uit de Wgr en de Gemeentewet, een en ander met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld en voorts met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald.

 2. Onder de in het eerste lid overgedragen bevoegdheden worden in ieder geval verstaan:

  1. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17,18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

  2. de bevoegdheid van het college om op grond van artikel 32 lid 3, van de Archiefwet 1995 de gemeentearchivaris te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

  3. het adviseren en het doen van voorstellen aan de colleges van de deelnemende gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de colleges worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995.

 3. Het algemeen bestuur van het RHC Alkmaar is bevoegd tot het oprichten van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen alsmede deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen voor zover dit past binnen het in artikel 3 gestelde belang en doel.

 4. Het algemeen bestuur van het RHC Alkmaar is bevoegd, in het kader van het bepaalde in artikel 3, tot het op verzoek van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.

 5. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, vermeldt ten minste de wijze van kostenverdeling en overige voorwaarden.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2003 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling is getroffen met het doel de belangen van de deelnemers in het samenwerkingsgebied bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de deelnemers in gezamenlijkheid te behartigen alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen welke door haar op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar wordt gesteld voor een breed publiek.

 2. Het RHC Alkmaar is mede getroffen met het doel diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties. Deze dienstverlening zal in een overeenkomst worden vastgelegd.

 3. De colleges kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het RHC Alkmaar de belangen, in het eerste lid, behartigt.

Financieel

Organisatiecode 0478
KvK-nummer 37159239

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Afkorting RHC Alkmaar
Datum van oprichting 01-07-2003
Bezoekadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
Postadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
Telefoon (072) 850 82 00 (algemeen)
Internet https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl (algemeen)
E-mail info@archiefalkmaar.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.