Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Lindeplein 1
6444 AT Brunssum
Provincie Limburg
Postadres Postbus 114
6440 AC Brunssum
Telefoon (045) 525 37 47 (algemeen)
Fax (045) 527 81 99
Internet https://www.isdbol.nl (algemeen)
E-mail info@isdbol.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ISD BOL
Archiefzorgdrager ISD BOL
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid

Bevoegdheden

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur

 1. Ter vervulling van het doel van de dienst heeft het algemeen bestuur de taak om het beleid te ontwikkelen en voor te bereiden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 2. Aan het algemeen bestuur komen alle bevoegdheden toe, die nodig zijn voor de vervulling van de taak als bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van de bevoegdheden, die bij wet of in deze regeling aan een ander bestuursorgaan zijn toebedeeld.

 3. Het vaststellen van verordeningen en van beleid blijft de bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenteraden.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:

  1. de uitvoering van onderdelen van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.

  2. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.

  3. het verlenen van diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.

 2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst komen alle bevoegdheden toe, die nodig zijn voor de uitvoering van de bovengenoemde opgedragen taken.

 3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen dan wel op grond van het minimabeleid is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.

 4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:

  1. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.

  2. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.

  3. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

Artikel 14 Benoeming, taak en aansturing

 1. De bestuursorganen worden bijgestaan door een directeur, aan wie in het dagelijks bestuur een adviserende stem toekomt.

 2. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.

 3. Het dagelijks bestuur wijst een plaatsvervanger voor de directeur aan, die de directeur in geval van verhindering of ontstentenis vervangt.

 4. De directeur fungeert in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als secretaris.

 5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan.

 6. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst.

 7. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een statuut. Het statuut wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

 8. Het dagelijks bestuur komt jaarlijks met de directeur een bedrijfsplan overeen, waarin de door de dienst te leveren prestaties zijn vastgelegd.

 9. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2007 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2007 Gemeente Onderbanken College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De regeling behartigt door het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van het sociaal domein, de belangen van de gemeenten op genoemde terreinen. De dienst neemt daarbij de geformuleerde visie en missie in acht. Deze taken worden nader bepaald in artikel 6 en artikel 10 van deze regeling.

Financieel

Organisatiecode 0615
KvK-nummer 50033484

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (9)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ISD BOL
Alternatieve naam Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
Afkorting ISD BOL
Datum van oprichting 01-01-2007
Bezoekadres Lindeplein 1
6444 AT Brunssum
Postadres Postbus 114
6440 AC Brunssum
Telefoon (045) 525 37 47 (algemeen)
Fax (045) 527 81 99
Internet https://www.isdbol.nl (algemeen)
E-mail info@isdbol.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.