Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-01-2021 Op 24-09-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-01-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 65 50 (algemeen)
Internet https://veiligheidsregioaa.nl/ (algemeen)
https://veiligheidsregioaa.nl/algemeen/contactformulier/ (contact)
E-mail informatie@veiligheidsregioaa.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bevoegdheden

Artikel 6. Taken

  1. Ter behartiging van de in artikel 5 van de regeling genoemde doelstelling is de Veiligheidsregio belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 10, 25, 32, 35 en 36 van de Wet en de overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens wet en regelgeving aan de Veiligheidsregio worden opgedragen.

  2. De Veiligheidsregio is tevens belast met het organiseren van de regionale coördinatie van de gemeentelijke processen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Gemeenten

De Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om kosteloos de volgende faciliteiten ter beschikking te stellen aan de Veiligheidsregio:

a. bereikbare en bruikbare bluswatervoorzieningen;

b. toegang tot geografische en bouwkundige informatie;

c. informatie over wegomleggingen en -afsluitingen etc.;

d. informatie over relevante vergunningen;

e. voor de Veiligheidsregio relevante informatie voortvloeiende uit handhaving en toezicht door de Gemeenten.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de belangen van de Gemeenten:

a. uitvoering te geven aan de Wet;

b. uitvoering te geven aan de Tijdelijke wet ambulancezorg;

c. uitvoering te geven aan de Wet Publieke Gezondheid;

d. de organisatie van de regionale taken crisisbeheersing, brandweerzorg, alarmering en staf Veiligheidsbureau in stand te houden.

Financieel

Organisatiecode 0636
KvK-nummer 34380742

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam
Postadres Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 65 50 (algemeen)
Internet https://veiligheidsregioaa.nl/ (algemeen)
https://veiligheidsregioaa.nl/algemeen/contactformulier/ (contact)
E-mail informatie@veiligheidsregioaa.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.