Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten Geldend van 16-07-2015 t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten

Laatst bijgewerkt op: 14-11-2019
Geldend van 16-07-2015 t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Postadres Postbus 13
9290 AA Kollum
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet https://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder DDFK-gemeenten
Archiefzorgdrager DDFK-gemeenten

Bevoegdheden

Artikel 5 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemende gemeenten zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taken zoals vermeld in artikel 4 van de regeling opgedragen dienen te worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeur van de DDFK-gemeenten.

  2. Aan het bestuur van de DDFK-gemeenten worden geen bevoegdheden overgedragen.

  3. In afwijking van het tweede lid worden, met inachtneming van artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet en artikel 30, achtste lid van de Wet waardering onroerende zaken, aan het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk de ambtenaren, genoemd in artikel 15, alle bevoegdheden tot heffing en invordering van gemeentelijke belastingen overgedragen, met inbegrip van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 5a Treffen gemeenschappelijke regeling

  1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn, ieder voor zover zij bevoegd zijn, bevoegd tot het mede treffen van en het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 93 onderscheidenlijk artikel 96 van de wet.

  2. Het dagelijks bestuur gaat niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van het algemeen bestuur.

  3. In dit artiikel wordt onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling tevens verstaan het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Dantumadiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Dongeradeel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Ferwerderadiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Kollumerland c.a. Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ten behoeve van de gemeenschappelijke ambtelijke uitvoering van de bevoegdheden van de colleges en de burgemeesters en voorts ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke dienst ter ondersteuning van de colleges en de burgemeesters.

Financieel

Organisatiecode 0865
KvK-nummer 63669102

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (5):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina