Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

Laatst bijgewerkt op: 25-11-2019
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Einsteinstraat 103
1446 VE Purmerend
Postadres Postbus 404
1440 AK Purmerend
Telefoon (0299) 469 369 (algemeen)
Fax (0299) 469 169
Internet https://www.werkom.nl (algemeen)
E-mail info@werkom.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder het participatiebedrijf
Archiefzorgdrager het participatiebedrijf

Bevoegdheden

  1. De colleges dragen de aan hen toekomende bevoegdheden uit de Wet sociale werkvoorziening over aan het bestuur, met uitzondering van artikel 14 van de Wet sociale werkvoorziening. De bevoegdheid beleidsregels te stellen blijft toekomen aan de colleges, een en ander overeenkomstig artikel 4:81, en 10:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

  2. De colleges kunnen, direct of indirect, bevoegdheden voor de uitvoering van de Participatiewet aan de directeur in mandaat opdragen. Mandaten als bedoeld in de vorige zin, worden opgenomen in separate mandaatbesluiten. Vorenbedoelde mandaatbesluiten worden opgenomen in een mandaatregister.

  3. Aan het bestuur kunnen aanvullende bevoegdheden worden overgedragen door de colleges, zonder dat daarvoor de regeling hoeft te worden gewijzigd, een en ander met inachtneming van artikel 10, tweede lid, van de wet.

  4. Het bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen voor het doeltreffend en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de taken van de colleges voortkomend uit of samenhangend met de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.

Financieel

Organisatiecode 0895
KvK-nummer 69966192

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan het participatiebedrijf
Alternatieve naam Werkom
Datum van oprichting 01-01-2018
Bezoekadres Einsteinstraat 103
1446 VE Purmerend
Postadres Postbus 404
1440 AK Purmerend
Telefoon (0299) 469 369 (algemeen)
Fax (0299) 469 169
Internet https://www.werkom.nl (algemeen)
E-mail info@werkom.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina