Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 Geldend van 01-01-2016 t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Novatec 2006

Laatst bijgewerkt op: 09-04-2020
Geldend van 01-01-2016 t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Feithsweg 4
9356 AS Tolbert
Postadres Postbus 8
9356 ZG Tolbert
Telefoon (0594) 28 37 00 (algemeen)
Internet http://www.novatec.nl (algemeen)
http://www.novatec.nl/over-novatec/contact (contact)
E-mail info@novatec.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Novatec 2006
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Novatec
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap Novatec

Bevoegdheden

Artikel 4 bevoegdheden

  1. Ter behartiging van het in artikel 3 lid 1 sub a van de regeling genoemde belang dragen de colleges alle taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening over aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, waaronder het aanbieden van een dienstbetrekking aan in de gemeenten woonachtige personen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening.

  2. Indien en voor zover het college van burgemeester en wethouders de behartiging van de in artikel 3 lid 1 sub b van deze regeling genoemde belangen aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam opdraagt, verstrekt het college van burgemeesters en wethouders aan de algemeen directeur van Novatec door middel van een mandaatbesluit de op deze belangen betrekking hebbende bevoegdheden. In een uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de aan het werkvoorzieningschap opgedragen taak.

  3. Aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam is ten behoeve van zijn doelstelling en taken de bevoegdheid toegekend samenwerking aan te gaan met rechtspersonen met overeenkomende doelstellingen en taken.

  4. Aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam is ten behoeve van zijn doelstelling en taken de bevoegdheid toegekend privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel op te richten privaatrechtelijke rechtspersonen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2006 Gemeente Grootegast College van burgemeester en wethouders
01-06-2006 Gemeente Leek College van burgemeester en wethouders
01-06-2006 Gemeente Marum College van burgemeester en wethouders
01-06-2006 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
01-06-2006 Gemeente Zuidhorn College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat:

    a) de volledige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen gericht op het realiseren van de doelstelling van deze wet;

    b) het bieden van werkervaringsplaatsen en faciliteiten op het gebied van testen, trainen en begeleiden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de meest brede zin voor zover gemeenten of andere instanties hiervoor een beroep doen op het werkvoorzieningschap.

  2. Het in lid 1 bedoelde belang is zoveel als mogelijk gericht op de reïntegratie van betrokken personen op de reguliere arbeidsmarkt dan wel op het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.

Financieel

Organisatiecode 0235

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina