Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Telefoon (0115) 64 74 00 (algemeen)
Fax (0115) 64 75 00
Internet http://www.zeelandseaports.nl (algemeen)
E-mail port@zeelandseaports.com (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Zeeland Seaports
Archiefzorgdrager Zeeland Seaports

Bevoegdheden

Ter uitvoering van de in lid 1 omschreven taak heeft het bestuur van de publieke rechtspersoon alle bevoegdheden van regeling en bestuur waaronder het opstellen van verordeningen en tot deelname aan het maatschappelijk verkeer ter behartiging van de in dit artikel bedoelde belangen en taken overgedragen gekregen. Op de overtreding van het gestelde in de verordeningen kan straf worden gesteld.

Het bestuur van de publieke rechtspersoon is bevoegd zo nodig de naleving van de wet- en regelgeving, zoals deze onder meer zijn neer gelegd in de Havenverordening van de gemeenschappelijke regeling te verzekeren door de toepassing van bestuursdwang c.q. het opleggen van een last onder dwangsom, een en ander op voet van de Algemene wet bestuursrecht en voorts artikel 122 Provinciewet en artikel 125 Gemeentewet.

De bevoegdheid van de publieke rechtspersoon tot het heffen van belasting en rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b van de Gemeentewet en de artikelen 222c en 223 van de Provinciewet, de rechten waarvan de heffing geschiedt krachtens bijzondere wetten, alsmede de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. Deze bevoegdheid blijft bestaan totdat de onderneming van de Gemeenschappelijke regeling bij akte is ingebracht in de Naamloze vennootschap Zeeland Seaports en de betreffende verordeningen zijn ingetrokken.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Borsele
01-01-2011 Gemeente Terneuzen
01-01-2011 Gemeente Vlissingen
01-01-2011 Provincie Zeeland

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft tot belang en taak de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van havens, wegen, werken, inrichtingen, gebouwen, werktuigen, industrie- en handelsterreinen en wateren binnen de gebieden, aangegeven op de bij deze regeling als Bijlage 1 behorende gewaarmerkte tekening (het Beheersgebied). De gemeenschappelijke regeling zal deze taak opdragen aan en uit laten voeren door de door haar op te richten Naamloze Vennootschap Zeeland Seaports (hierna de NV) en haar Onderneming in deze NV in brengen en voor deze NV, zolang dit naar het oordeel van de GR ZSP nodig is, garant staan tegen door de NV te stellen zekerheden, alsmede overeenkomsten met haar aan te gaan die bijdragen aan de verwezenlijking van de statutaire doelstelling van de NV.

Financieel

Organisatiecode 0508
KvK-nummer 55117805

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zeeland Seaports
Datum van oprichting 01-01-2011
Bezoekadres Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Postadres Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Telefoon (0115) 64 74 00 (algemeen)
Fax (0115) 64 75 00
Internet http://www.zeelandseaports.nl (algemeen)
E-mail port@zeelandseaports.com (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.