Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zelfstandige bestuursorganen

A

Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Autoriteit Financiƫle Markten (AFM)
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

B

Bevoegde autoriteiten Rijnvaart
Bureau Architectenregister (SBA)
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)
Bureau Financieel Toezicht (BFT)

C

CAK
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
CIZ
College gerechtelijk deskundigen (NRGD)
College sanering zorginstellingen (CSZ)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA)
College voor de Rechten van de Mens
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Commissariaat voor de Media (CvdM)
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

D

De Nederlandsche Bank (DNB)
Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)
Directeur-generaal van de Statistiek (CBS)

E

Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (APK)

F

FMMU Advies B.V.

G

Gerechtsdeurwaarders
Grondkamers

H

Havenbeheerders
Huis voor klokkenluiders
Huurcommissie

I

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

K

Kamer van Koophandel (KvK)
Kamer voor de Binnenvisserij
Kansspelautoriteit (Ksa)
Keuringsartsen voor de scheepvaart
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet
Keuringsinstanties bouwproducten
Keuringsinstanties geluidshinder
Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig
Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen
Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keurmerkinstituut jeugdzorg (KMI)
Kiesraad
Klassenbureaus Scheepvaart
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

L

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

M

Medisch-ethische toetsingscommissies (METC)
Mondriaan Fonds

N

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Notarissen

O

Onderzoeksraad voor veiligheid

P

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
Politieacademie

R

Raad voor Accreditatie (RvA)
Raad voor plantenrassen
Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
RDW (Dienst Wegverkeer)
Referendumcommissie
Regionale Loodsencorporaties (rlc's)
Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN
Rijkshavenmeesters

S

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Staatsbosbeheer (SBB)
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN)
Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
Stichting Nederlands Fonds voor de Film (Nederlands Filmfonds)
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
Stichting Nederlands Letterenfonds
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK)
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw (Naktuinbouw)
Stichting Nidos
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Pf)
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)
Stichting Skal Biocontrole
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens (Vamex)
Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (VF)
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

U

Uitvoerders Wlz
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

W

Waarborginstellingen
Waarderingskamer (WK)

Z

Zorginstituut Nederland (ZIN)
Zorgkantoren Wlz
ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw)
Terug naar Contactgegevens overheden

Zie ook

Terug naar begin van de pagina