Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Overzicht Zelfstandige bestuursorganen A-Z

A

Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12 (Cluster)
Autoriteit Consument en Markt
Autoriteit Financiƫle Markten
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Autoriteit Persoonsgegevens

B

Bevoegde autoriteiten Rijnvaart (Cluster)
Bureau Architectenregister
Bureau Beheer Landbouwgronden
Bureau Financieel Toezicht

C

CAK
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Centrale Commissie Dierproeven
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CIZ
College gerechtelijk deskundigen
College sanering zorginstellingen
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
College voor de Rechten van de Mens
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
College voor Toetsen en Examens
Commissariaat voor de Media
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven

D

Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Directeur-generaal van de Statistiek
De Nederlandsche Bank

E

Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (Cluster)

F

FMMU Advies B.V.

G

Gerechtsdeurwaarders (Cluster)
Grondkamers (Cluster)

H

Havenbeheerders (Cluster)
Huis voor klokkenluiders
Huurcommissie

I

Instituut Fysieke Veiligheid

K

Kamer van Koophandel
Kamer voor de Binnenvisserij
Kansspelautoriteit
Keuringsartsen voor de scheepvaart (Cluster)
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet (Cluster)
Keuringsinstanties bouwproducten (Cluster)
Keuringsinstanties geluidshinder (Cluster)
Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig (Cluster)
Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016 (Cluster)
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen (Cluster)
Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Cluster)
Keurmerkinstituut jeugdzorg
Kiesraad
Klassenbureaus Scheepvaart (Cluster)
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

L

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Luchtverkeersleiding Nederland

M

Medisch-ethische toetsingscommissies (Cluster)
Mondriaan Fonds

N

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Nederlandse Emissieautoriteit
Nederlandse Loodsencorporatie
Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nederlandse Publieke Omroep
Nederlandse Transplantatie Stichting
Nederlandse Zorgautoriteit
Notarissen (Cluster)

O

Onderzoeksraad voor veiligheid

P

Pensioen- en Uitkeringsraad
Politieacademie

R

Raad voor Accreditatie
Raad voor plantenrassen
Raad voor Rechtsbijstand
RDW
Referendumcommissie
Regionale Loodsencorporaties (Cluster)
Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN (Cluster)
Rijkshavenmeesters (Cluster)

S

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Sociale Verzekeringsbank
Staatsbosbeheer
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
Stichting Airport Coordination Netherlands
Stichting Bloembollenkeuringsdienst
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau
Stichting Nederlands Fonds voor de Film
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
Stichting Nederlands Letterenfonds
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw
Stichting Nidos
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Stichting Regionale Publieke Omroep
Stichting Skal Biocontrole
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens
Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

U

Uitvoerders Wlz (Cluster)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

W

Waarborginstellingen (Cluster)
Waarderingskamer

Z

Zorginstituut Nederland
Zorgkantoren Wlz (Cluster)
ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen
Terug naar Contactgegevens overheden

Terug naar begin van de pagina