Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zelfstandige bestuursorganen

A

Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen
Aangewezen examenorganisatie ex art. 1 lid 1 onder qqq en rrr Geneesmiddelenwet jo. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche jo. regeling.
Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12
Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

B

Bedrijfstakpensioenfondsen
Bevoegde autoriteiten Rijnvaart
Bureau Architectenregister (SBA)
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)
Bureau Erkenningen
Bureau Financieel Toezicht (BFT)

C

CAK
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
College gerechtelijk deskundigen (NRGD)
College sanering zorginstellingen (CSZ)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA)
College voor de Rechten van de Mens
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Commissariaat voor de Media (CvdM)
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

D

De Nederlandsche Bank (DNB)
Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)
Directeur-generaal van de Statistiek (CBS)
Dopingautoriteit

E

Edelmetaal Waarborg Nederland b.v. (EWN)
Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (APK)

F

FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten
FMMU Advies B.V.

G

Garantiewetcommissie
Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet
Gerechtsdeurwaarders
Grondkamer Noord
Grondkamer Noordwest
Grondkamer Oost
Grondkamer Zuid
Grondkamer Zuidwest
Grondkamers

H

Havenbeheerders
Huis voor klokkenluiders
Huurcommissie

I

Inrichtingen ex art. 3a Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Inrichtingen ex Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

K

Kamer van Koophandel (KvK)
Kamer voor de Binnenvisserij
Kansspelautoriteit (Ksa)
Keuringsartsen voor de scheepvaart
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet
Keuringsinstanties bouwproducten
Keuringsinstanties Certificerende instellingen ex Erfgoedwet
Keuringsinstanties ex 7a Warenwet
Keuringsinstanties ex Besluit en Regeling Bodemkwaliteit
Keuringsinstanties ex Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Keuringsinstanties ex Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011
Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen
Keuringsinstanties ex Wet milieubeheer en ex Regeling handel in emissierechten
Keuringsinstanties geluidshinder
Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig
Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen
Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keuringsinstellingen ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994
Keuringsinstellingen ex Wet explosieven voor civiel gebruik
Keurmerkinstituut jeugdzorg (KMI)
Kiesraad
Klassenbureaus Scheepvaart
KNMG / Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
KNMP / Specialisten Registratie Comm, kamers Ziekenhuisfarmacie en Openbare Farmacie (SRC)
KNMT / Registratiecommissie tandheelkundige Specialismen
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

L

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

M

Medisch-ethische toetsingscommissies (METC)
Metacluster' in het Schepenbesluit 2004 jo. Besluit erkende organisaties Schepenwet
Mondriaan Fonds

N

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
Nederlands Meetinstituut ex Regeling meetmiddelen politie
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Notarissen

O

Onderzoeksgerechtigden ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994
Onderzoeksraad voor veiligheid

P

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
Politieacademie

R

Raad voor Accreditatie (RvA)
Raad voor plantenrassen
Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
RDW (Dienst Wegverkeer)
Reclasseringsorganisaties ex Reclasseringsregeling 1995
Referendumcommissie
Regionale Loodsencorporaties (rlc's)
Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN
Representatief rechtspersoon ex art. 15a Wet op de naburige rechten
Representatief rechtspersoon ex art. 15f Auteurswet
Rijkshavenmeesters

S

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Staatsbosbeheer (SBB)
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)
Stichting Airport Coordination Netherlands (ACN)
Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
Stichting Nederlands Fonds voor de Film (Nederlands Filmfonds)
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
Stichting Nederlands Letterenfonds
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK)
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw (Naktuinbouw)
Stichting Nidos
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Pf)
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)
Stichting Skal Biocontrole
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens (Vamex)
Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (VF)
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

U

Uitvoerders Wlz
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

V

VenVN / Registratiecommissie Specialismen Verpleegkundigen
VTS-operators

W

WaarborgHolland B.V.
Waarborginstellingen
Waarderingskamer (WK)

Z

Zorginstituut Nederland (ZIN)
Zorgkantoren Wlz
ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw)
Terug naar Contactgegevens overheden

Zie ook

Terug naar begin van de pagina