Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leeuwarden (Leeuwarden)

Zie ook

Gemeente Leeuwarden (Leeuwarden)

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH LEEUWARDEN
Postadres Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN
Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet http://www.leeuwarden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leeuwarden.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 170.23 km2
Aantal inwoners 107342
Inwoners per km2 630
Plaatsen binnen deze gemeente Alde Leie, Baard, Bears FR, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum FR, Wytgaard
Totaal aantal zetels gemeenteraad 39

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. F.J.M. Crone (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Brouwer (CDA)
Dhr. F.R. Rijpma (ChristenUnie)
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66)
Dhr. J.W. Tuininga (FNP)
Dhr. G. Jacobse (Gemeentebelangen)
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058)
Dhr. E. Stellingwerf (PAL/GroenLinks)
Mw. C. de Groot (Partij voor de Dieren)
Mw. L. Jacobi (PvdA)
Dhr. S. Hollander (VVD)
Dhr. M.A. van Mourik (50Plus)
Raadsgriffier Dhr. F van der Heider
Raadslid Dhr. A.P.W. Reitsma (CDA)
Dhr. S. Brouwer (CDA)
Mw. A. Meinderts (CDA)
Mw. F. van der Meulen (CDA)
Mw. J.B. Atsma (CDA)
Dhr. F.R. Rijpma (ChristenUnie)
Mw. C.C.M. Niesink (ChristenUnie)
Dhr. J.A. Magré (D66)
Dhr. T.E. Jansen (D66)
Mw. A.W. Nugteren (D66)
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66)
Dhr. J.W. Tuininga (FNP)
Mw. L. Veldstra-Lantinga (FNP)
Dhr. G. Jacobse (Gemeentebelangen)
Dhr. S. Klaver (Gemeentebelangen)
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058)
Mw. S. Boxman (Lijst058)
Dhr. A.J. Bergsma (PAL/GroenLinks)
Dhr. E. Stellingwerf (PAL/GroenLinks)
Dhr. W.E. Astro (PAL/GroenLinks)
Mw. F. Molenaar (PAL/GroenLinks)
Mw. P Vlutters (PAL/GroenLinks)
Mw. C. de Groot (Partij voor de Dieren)
Dhr. A. Ekhart (PvdA)
Dhr. C. Kaya (PvdA)
Dhr. D. Visser (PvdA)
Dhr. H.G. de Haan (PvdA)
Dhr. M. Benmhammed (PvdA)
Dhr. R.I.S. Douma (PvdA)
Mw. E. de Koning (PvdA)
Mw. L. Jacobi (PvdA)
Mw. L.R. Slagter (PvdA)
Mw. M. Antolovic-Tipuric (PvdA)
Mw. U.C. de Voogd (PvdA)
Dhr. H. Bevers (VVD)
Dhr. M.E. Visser (VVD)
Dhr. S. Hollander (VVD)
Mw. P. van der Sloot (VVD)
Dhr. M.A. van Mourik (50Plus)
Secretaris Dhr. mr. drs. R.J. Hoek
Wethouder Dhr. R.F. Douwstra (CDA)
Mw. H. Tjeerdema (D66)
Dhr. H.W. van Gelder (GroenLinks)
Dhr. H.G. de Haan (PvdA)
Dhr. S.R. Feitsma (PvdA)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 11
CDA 5
PAL/GroenLinks 5
D66 4
VVD 4
Gemeentebelangen 2
ChristenUnie 2
Lijst058 2
FNP 2
50Plus 1
Partij voor de Dieren 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Terug naar begin van de pagina