Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leeuwarden (Leeuwarden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-12-2021 Op 01-12-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH LEEUWARDEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN
Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet http://www.leeuwarden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leeuwarden.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 170,23 km2
Aantal inwoners 122415
Inwoners per km2 719
Plaatsen binnen deze gemeente Alde Leie, Baard, Bears FR, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum FR, Wytgaard

Functies

Burgemeester Dhr. S. van Haersma Buma (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Brouwer (CDA),
Dhr. F.R. Rijpma (ChristenUnie),
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66),
Dhr. J.W. Tuininga (FNP),
Dhr. G. Jacobse (Gemeentebelangen),
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058),
Mw. F. Molenaar (PAL/GroenLinks),
Mw. C. de Groot (Partij voor de Dieren),
Mw. E. de Koning (PvdA),
Dhr. M.E. Visser (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.G. de Haan (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. F. van der Heide
Raadslid Dhr. A.P.W. Reitsma (CDA),
Dhr. S. Brouwer (CDA),
Mw. A. Meinderts (CDA),
Mw. F.M van der Meulen-Diever (CDA),
Mw. J.B. Atsma (CDA),
Dhr. F.R. Rijpma (ChristenUnie),
Mw. C.C.M. Niesink (ChristenUnie),
Dhr. J.A. Magré (D66),
Dhr. T.E. Jansen (D66),
Mw. A.W. Nugteren (D66),
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66),
Dhr. J.W. Tuininga (FNP),
Mw. I. Breemen-Schneider (FNP),
Mw. L. Veldstra (FNP),
Dhr. G. Jacobse (Gemeentebelangen),
Dhr. S. Klaver (Gemeentebelangen),
Dhr. D. Hoekstra (Lijst058),
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058),
Dhr. A.J. Bergsma (PAL/GroenLinks),
Dhr. E. Stellingwerf (PAL/GroenLinks),
Dhr. W.E. Astro (PAL/GroenLinks),
Mw. F. Molenaar (PAL/GroenLinks),
Mw. P Vlutters (PAL/GroenLinks),
Mw. C. de Groot (Partij voor de Dieren),
Dhr. B. Aalbers (PvdA),
Dhr. C. Kaya (PvdA),
Dhr. D. Visser (PvdA),
Dhr. M. Benmhammed (PvdA),
Dhr. R.I.S. Douma (PvdA),
Mw. A Adema (PvdA),
Mw. E. de Koning (PvdA),
Mw. L van Santen (PvdA),
Mw. L. Jacobi (PvdA),
Mw. M. Antolovic (PvdA),
Mw. U.C. de Voogd (PvdA),
Dhr. H. Bevers (VVD),
Dhr. M.E. Visser (VVD),
Dhr. S. Bouma (VVD),
Mw. P. van der Sloot (VVD)
Secretaris Dhr. E. de Jong
Wethouder Dhr. A. Reitsma (CDA),
Mw. H. Tjeerdema (D66),
Dhr. mr. J.B. Wassink (GroenLinks),
Dhr. H. Kuiken (PvdA),
Dhr. H.G. de Haan (PvdA)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 11
CDA 5
PAL/GroenLinks 5
VVD 4
D66 4
FNP 3
Gemeentebelangen 2
Lijst058 2
ChristenUnie 2
Partij voor de Dieren 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)