Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-08-2021 Op 24-08-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-08-2021 doorgevoerd.
Geldend van 17-07-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Broersvest 110
3112 DG Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 205
3140 AE Maassluis
Telefoon (010) 246 55 55 (algemeen)
Internet https://www.stroomopwaarts.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stroomopwaarts MVS
Archiefzorgdrager Stroomopwaarts MVS

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden/taken

 1. Het bestuur van het openbaar lichaam is gemachtigd om de bevoegdheden, die de deelnemers hebben op grond van de hierna genoemde wetten dan wel wetsartikelen, uit te voeren:

  1. Participatiewet;

  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  4. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  5. Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

  6. Algemene wet bestuursrecht;

  7. Wet openbaarheid van bestuur;

  8. Verordening maatschappelijke Participatie Kinderen MVS;

  9. art. 15 lid 1 Archiefwet 1995;

  10. art. 8 Archiefbesluit 1995;

  11. art. 9 Archiefbesluit 1995.

  12. Wet inburgering

 2. De deelnemer kan bij afzonderlijk besluit, en met inachtneming van artikel 3 van deze regeling, afzonderlijk bevoegdheden aan het bestuur van het openbaar lichaam gemandateerd.

 3. Aan het afzonderlijke mandaat moet vooraf toestemming door het dagelijks bestuur worden verleend.

 4. De niet mandaterende deelnemer wordt over het afzonderlijke mandaat geïnformeerd.

 5. Aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam kan de bevoegdheid gemandateerd worden om beleidsregels vast te stellen (m.u.v. de Wet Inburgering)

 6. Aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam is de bevoegdheid overgedragen om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren.

 7. Het bestuur van het openbaar lichaam is eveneens gemachtigd de krachtens voornoemde wetten vastgestelde verordeningen en regels uit te voeren.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-02-2015 Gemeente Maassluis College van burgemeester en wethouders
01-02-2015 Gemeente Schiedam College van burgemeester en wethouders
01-02-2015 Gemeente Vlaardingen College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter behartiging van het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de taken en bevoegdheden van de deelnemers op het gebied van het sociaal domein.

Financieel

Organisatiecode 0851
KvK-nummer 62911872

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stroomopwaarts MVS
Datum van oprichting 01-02-2015
Bezoekadres Broersvest 110
3112 DG Schiedam
Postadres Postbus 205
3140 AE Maassluis
Telefoon (010) 246 55 55 (algemeen)
Internet https://www.stroomopwaarts.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.