Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-07-2021 Op 03-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-07-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kiltunnelweg 103
3316 ES Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Postadres Kiltunnelweg 103
3316 ES Dordrecht
Telefoon (078) 654 08 35 (algemeen)
Internet https://www.kiltunnel.nl (algemeen)
E-mail info@kiltunnel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Archiefzorgdrager Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Ten behoeve van de verwezenlijking van de taakstelling, zoals vermeld in artikel 2, tweede lid, komen aan het wegschap de volgende bevoegdheden toe:

a. het bijeenbrengen van de financiële middelen, nodig voor het in stand houden, beheren en exploiteren van de tunnel en de aansluitende wegen;

b. het toegankelijk stellen van de tunnel voor elke verkeersdeelnemer, die de wens te kennen geeft tegen betaling van een vergoeding de tunnel te gebruiken, waarbij voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer door middel van lijndiensten vrijgesteld zijn van het betalen van tol;

c. het vaststellen van, al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, verordeningen;

d. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn;

e. het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen, dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1989 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2019 Gemeente Hoeksche Waard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

  1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Wegschap Tunnel Dordtse Kil”, hierna te noemen het wegschap. Het wegschap is gevestigd te Dordrecht.

  2. Dit wegschap heeft, in het belang van de ontsluiting van de gebieden van de deelnemers, tot taak het in stand houden, beheren en exploiteren van de tunnel en de aansluitende wegverbindingen en bijbehorende installaties.

Financieel

Organisatiecode 0081
KvK-nummer 54377366

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Datum van oprichting 01-01-1989
Bezoekadres Kiltunnelweg 103
3316 ES Dordrecht
Postadres Kiltunnelweg 103
3316 ES Dordrecht
Telefoon (078) 654 08 35 (algemeen)
Internet https://www.kiltunnel.nl (algemeen)
E-mail info@kiltunnel.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.