Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-06-2021 Op 21-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-06-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet https://www.leeuwarden.nl/nl (algemeen)
https://loket.leeuwarden.nl/aanvraag?schema=contactformulier&productsleutel=B1100 (contactformulier)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden

Bevoegdheden

Artikel 4 - Bevoegdheden

  1. Het college van de centrumgemeente wordt door het algemeen bestuur dan wel het dagelijks bestuur, voor zo ver zijn bevoegdheid reikt, van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân mandaat – en voor zo ver van toepassing - volmacht verleend om binnen de beleidskaders van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, om namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

  2. Het college van de centrumgemeente wordt machtiging verleend om namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân alle feitelijke handelingen te verrichten ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Algemeen bestuur
01-06-2015 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen in verband met het tot stand brengen van een facilitaire voorziening (in dezen ICT – voorzieningen) ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân opgedragen taken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.