Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Onderzoeksraad voor veiligheid

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1999 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 95404
2509 CK Den Haag
Telefoon (070) 333 70 00 (algemeen)
Internet http://www.onderzoeksraad.nl/ (algemeen)
E-mail info@onderzoeksraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Aantekening De Onderzoeksraad voor veiligheid is vanaf 1 februari 2005 de voortzetting van de Raad voor de Transportveiligheid.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 20, 21, 23, 39
Toelichting afwijkende bepaling De gemaakte uitzonderingen waarborgen de onafhankelijkheid van de raad. Voor artikel 12 is slechts voor het eerste lid een afwijkende bepaling. Voor artikel 20 is er ook slechts voor het eerste lid een afwijkende bepaling. Er is ook voor het eerste lid van artikel 39 een afwijkende bepaling. Voor de rest van dit artikel zijn geen afwijkende bepalingen.
Personeelsomvang in FTE 71,9 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
13-05-2020 TK 25268 nr. 186
29-06-2015 TK 32008-(R1883) nr. 2

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

De Onderzoeksraad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden.De raad is bevoegd onderzoek te verrichten naar gebeurtenissen op terreinen zoals verkeer en vervoer, defensie, gezondheid, defensie, milieu, branden en explosies, industrie, bouw, natuurrampen. In beginsel komen alle voorvallen in aanmerking voor onderzoek door de raad, met uitzondering van gebeurtenissen op het gebied van openbare orde, terreurbestrijding, vredesmissies, oorlogshandelingen en dergelijke. De raad is bevoegd voor het gehele Koninkrijk, dus Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.