Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Waarderingskamer (WK) Actief van 01-01-1995 t/m heden

Zie ook

Waarderingskamer (WK)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-10-2020
Actief van 01-01-1995 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 73
2511 WB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 93210
2509 AE Den Haag
Telefoon (070) 311 05 55 (algemeen)
Internet http://www.waarderingskamer.nl/ (algemeen)
E-mail info@waarderingskamer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Financiën
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 9, 15
Personeelsomvang in FTE 19,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Provincies
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
11-01-2017 TK 25268 nr. 142

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • De Waarderingskamer houdt toezicht op de waardebepaling en de waardevaststelling van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing terzake door het Rijk de gemeenten en de Waterschappen, alsmede op de overige in de Wet WOZ geregelde onderwerpen. Het oogmerk hiervan is bevordering van een uniforme en doelmatige uitvoering van de diverse belastingheffingen.
  • Desgevraagd of eigener beweging de Minister van Financiën van advies voorzien over zaken die verband houden met de inhoud en de toepassing van hetgeen bij of krachtens de Wet WOZ is bepaald.
  • Uitvoering geven aan hetgeen haar overigens bij of krachtens de Wet WOZ is opgedragen, zoals het behandelen van de geschillen tussen gemeenten en andere afnemers van de waardegegevens (rijk en waterschappen) over de uitvoering van de Wet WOZ.
  • Het geven van voorlichting aan gemeenten, afnemers en overige WOZ-belanghebbenden.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina