Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2006 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 3017
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 296 81 11 (algemeen)
Internet http://www.nza.nl/ (algemeen)
E-mail info@nza.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 17
Personeelsomvang in FTE 452,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
22-03-2019 TK 28844 nr. 176
02-09-2014 TK 25268 nr. 87

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

  • De zorgautoriteit is belast met:markttoezicht, marktontwikkeling en tarief- en prestatieregulering, op het terrein van de gezondheidszorg;
  • toezicht op de rechtmatige uitvoering door de zorgverzekeraars van hetgeen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is geregeld;
  • toezicht op de rechtmatige afrekening van de bijdragen, bedoeld in de artikelen 32 tot en met 34 van de Zorgverzekeringswet, nadat een verzekeraar opgehouden is zorgverzekeringen uit te voeren;
  • toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering door de AWBZ-verzekeraars en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, van hetgeen bij of krachtens die wet en de artikelen 91, tweede lid, tweede volzin, 123 en 124 van de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld;
  • toezicht op de uitvoering van de artikelen 41, 42 en 43.

    De zorgautoriteit vindt haar wettelijke basis in de wet marktordening gezondheidszorg. De zorgautoriteit richt zich - naast bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg - op het pro-actief vaststellen van condities voor marktwerking en de handhaving daarvan. Doel van het nieuwe zorgstelsel is dat de consument waar voor zijn geld krijgt. Daarbij hebben efficiëntie, keuze, kwaliteit en toegankelijkheid van zorgmarkten een centrale plaats.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.