Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Cocensus
Archiefzorgdrager Cocensus
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de deelnemers aan Cocensus de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot:

  1. de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten als genoemd in bijlage 1;

  2. de uitvoering van kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten als genoemd in bijlage 1, dit inclusief de behandeling van administratief beroep;

  3. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;

  4. de behandeling van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie voorvloeiende uit de werkzaamheden genoemd bij de onderdelen 1a. en 1b.

 2. De vertegenwoordigende organen van de deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheid tot de heffing en de invordering en tot kwijtschelding van andere belastingen, heffingen en rechten dan bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, over te dragen aan Cocensus. Het dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de vorige volzin op in bijlage 1 bij deze regeling en zendt deze aan de deelnemers en Gedeputeerde Staten.

 3. Aan Cocensus worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

 4. De deelnemers dragen in dit kader het beheer van de archieven die ontstaan vanuit de primaire processen aan Cocensus op. Het dagelijks bestuur kan na advies van de archivaris van Cocensus, ten aanzien van deze archieven besluiten tot vervanging en vernietiging.

 5. De werkzaamheden worden per deelnemer nader geduid in een dienstverleningsovereenkomst.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijk beheer en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

  1. de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten;

  2. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;

  3. de behandeling van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie voorvloeiende uit de bij de onderdelen 1a. en 1b. genoemde werkzaamheden;

  4. de uitvoering van de kwijtschelding inclusief de behandeling van administratief beroep.

 2. Cocensus kan de deelnemers adviseren omtrent de voorbereiding en opstelling van belastingbeleid en belastingverordeningen.

Financieel

Organisatiecode 0753
KvK-nummer 34361257

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Cocensus
Datum van oprichting 01-01-2007
Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.