Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 13-08-2020
Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Postadres Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon 14 072 (gemeente Heerhugowaard)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Bevoegdheden

  1. De colleges kunnen, direct of indirect, bevoegdheden voor de uitvoering van de in artikel 11 genoemde taken aan de directie in mandaat opdragen. Mandaten als bedoeld in de vorige zin, worden opgenomen in een mandaatregeling.

  2. De colleges dragen aan het bestuur in ieder geval de bevoegdheid over tot het aanwijzen van heffingsambtenaren, invorderingsambtenaren, belastingdeurwaarders en leerplichtambtenaren.

  3. Aan het bestuur kunnen aanvullende bevoegdheden worden overgedragen door de colleges, zonder dat daarvoor de regeling hoeft te worden gewijzigd, een en ander met inachtneming van artikel 10, tweede lid, van de wet.

  4. De bevoegdheden van het bestuur bestaan in ieder geval uit:

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

b. het vaststellen van de jaarrekening;

c. het vaststellen van de kadernota;

d. het vaststellen van de benodigde verordeningen, regelingen en nota’s ten behoeve van de werkorganisatie;

e. de aanwijzing van een of meer accountants, bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;

f. het beheer van de inkomsten en uitgaven van de werkorganisatie;

g. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de werkorganisatie;

h. benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van de werkorganisatie;

i. het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures, het instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een voorlopige voorziening;

j. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de werkorganisatie, en

k. het behartigen van de belangen van de werkorganisatie bij andere overheden, instellingen of personen.

  1. Het bestuur neemt alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit van de werkorganisatie.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-2019 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-10-2019 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen voor het instandhouden van een gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten om voor de colleges beleid en uitvoeringsbeleid te kunnen voorbereiden en uitvoeren, waaronder mede begrepen het uitoefenen van de daartoe benodigde bevoegdheden in mandaat. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan het bestuur en de inwoners van de gemeenten, en aan de bedrijven en instellingen in de gemeenten.

Financieel

Organisatiecode 1056
KvK-nummer 76520021

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Datum van oprichting 01-10-2019
Bezoekadres Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Postadres Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon 14 072 (gemeente Heerhugowaard)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina