Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Geldend van 01-12-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Geldend van 01-12-2013 t/m heden

gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Adresgegevens

Bezoekadres Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
Postadres Postbus 511
2003 PB Haarlem
Telefoon 14 023 (gemeente Haarlem)
E-mail antwoord@haarlem.nl (gemeente Haarlem)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Archiefzorgdrager Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Bevoegdheden

Artikel 3 Te behartigen belangen

 1. De regeling dient om de door de raden van de deelnemers genomen besluiten inzake samenwerking op het gebied van bereikbaarheid in onderlinge afspraken vast te leggen en aldus over een langdurige periode te borgen.

 2. De door de raden van de deelnemers genomen besluiten betreffen met name de instelling van een Regionaal Mobiliteitsfonds, de te in regionaal verband te realiseren projecten en maatregelen en de prioritering daarvan en de toedeling van bijdragen daarvoor, zoals vermeld in de bijlagen 1, 2 en 3 van deze besluiten.

 3. De in lid 1 en 2 bedoelde besluiten, maatregelen en projecten dienen alle om de doelstelling, zoals geformuleerd in de Regionale Bereikbaarheidsvisie dichterbij te brengen:

 4. Aangeven dat de regio Zuid-Kennemerland wil samenwerken en in welke richting deze samenwerking wordt gezocht;

 5. Inzicht geven in de meest knellende bereikbaarheidsopgaven en mogelijke oplossingen hiervoor;

 6. Bieden van de eerste handvatten om oplossingen dichterbij te brengen;

 7. Bieden van een eindbeeld voor 2030 van een robuust regionaal netwerk voor OV, fiets en auto.

Artikel 4 Bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is het orgaan bevoegd besluiten voor te bereiden voor de besturen van de deelnemers.

 2. Ten behoeve van de voorbereiding van de besluiten genoemd onder 1 is het orgaan bevoegd namens alle deelnemers met mede-overheden en derden besprekingen en onderhandelingen te voeren.

 3. Het orgaan legt de voorstellen voor aan de deelnemende gemeenten, die daarover op de voor hen geƫigende wijze besluiten.

 4. Het orgaan is bevoegd om ten behoeve van de in lid 1 genoemde werkzaamheden onderzoek te laten uitvoeren. Het formele opdrachtgeverschap voor dergelijk onderzoek berust bij een daartoe door het orgaan aan te wijzen deelnemer.

 5. Het orgaan is bevoegd te beschikken over het werkdeel van de begroting zoals bedoeld in art. 12.2.

 6. Alle correspondentie van het orgaan alsmede besluiten uit hoofde van artikel 4 worden ondertekend door of namens de voorzitter en secretaris van het orgaan.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2013 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling dient om de door de raden van de deelnemers genomen besluiten inzake samenwerking op het gebied van bereikbaarheid in onderlinge afspraken vast te leggen en aldus over een langdurige periode te borgen.

Financieel

Organisatiecode 1052

Grondslagen (2)

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Datum van oprichting 01-12-2013
Bezoekadres Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
Postadres Postbus 511
2003 PB Haarlem
Telefoon 14 023 (gemeente Haarlem)
E-mail antwoord@haarlem.nl (gemeente Haarlem)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina