Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Geldend van 29-12-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving

Laatst bijgewerkt op: 17-07-2019
Geldend van 29-12-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Vliegveldstraat 100 - C50a
7524 PK Enschede
Postadres Vliegveldstraat 100 - C50a
7524 PK Enschede
Telefoon (053) 480 00 90 (algemeen)
Internet https://www.adttwente.nl (algemeen)
E-mail info@technologybase.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Area Development Twente
Archiefzorgdrager Area Development Twente

Bevoegdheden

  1. Met betrekking tot de in artikel 4 genoemde taken behoren aan ADT ondermeer de volgende bevoegdheden:

a. het verkrijgen en vervreemden van de eigendom van onroerende en roerende zaken;

b. het aangaan van erfpachtovereenkomsten, huur- en gebruiksovereenkomsten;

c. het aangaan van overeenkomsten en aanbesteden van werken, diensten en leveringen met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de gebiedsontwikkeling en het beheer van de tot het Projectgebied behorende gronden en het vastgoed;

d. Het uitoefenen van toezicht op aanvragen tot (verlengingen van) ontheffingen bij de Militaire Luchtvaartautoriteit voor het toestaan van luchtvaartactiviteiten op de luchthaven;

e. het aangaan van geldleningen en rekening-courantovereenkomsten en het waarborgen van geldelijke verplichtingen;

f. het aangaan van organisatorische en/of facilitaire samenwerking met derden, waaronder andere overheidslichamen, maatschappelijke organisaties, onder meer op het gebied van natuur en milieu en andere belangenorganisaties, indien dat voor een effectieve behartiging van de belangen van ADT noodzakelijk is;

g. het oprichten van of deelnemen in rechtspersonen, aan wie opdracht wordt gegeven om onderdelen van de in art. 4 genoemde taken binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling feitelijk te realiseren.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2010 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2010 Provincie Overijssel Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

  1. ADT heeft, gelet op het bepaalde in art. 2.1. van de Bestuurovereenkomst tot doel de herontwikkeling van het Projectgebied - als gevolg van de sluiting van de luchtmachtbasis Twente waarmee het militair gebruik van het projectgebied is beƫindigd - ten behoeve van toekomstbestendige bestemmingen die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de economie, ecologie en leefbaarheid van de regio.

ADT en de Deelnemers zullen zich inspannen het Projectgebied te bestemmen voor woningbouw, bedrijventerrein, luchthaven en natuur, met als uitgangspunt dat de gebiedsontwikkeling moet bijdragen aan een economisch sterker en duurzamer Twente.

  1. Het ruimtelijke kader voor de gebiedsontwikkeling wordt gevormd door de structuurvisies.

Financieel

Organisatiecode 0764
KvK-nummer 51373653

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Area Development Twente
Alternatieve naam Technology Base
Afkorting ADT
Datum van oprichting 01-12-2010
Bezoekadres Vliegveldstraat 100 - C50a
7524 PK Enschede
Postadres Vliegveldstraat 100 - C50a
7524 PK Enschede
Telefoon (053) 480 00 90 (algemeen)
Internet https://www.adttwente.nl (algemeen)
E-mail info@technologybase.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina