Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-07-2020 Op 23-06-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 9022
6710 HK Ede
Telefoon (0318) 68 06 67 (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regio De Vallei
Archiefzorgdrager Regio De Vallei
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie | ondernemen,
natuur en milieu | afval,
onderwijs en wetenschap,
verkeer | rail- en wegverkeer

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden en bevoegdhedenverdeling

Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgeweken, en onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, komen aan de bestuursorganen van de regio ter uitvoering van de in artikel 5, lid 2 genoemde taken en binnen het raam van het in lid 1 van dat artikel geformuleerde doel de bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten behoren, met dien verstande, dat het algemeen bestuur in plaats treedt van de raad, het dagelijks bestuur in de plaats treedt van het college van burgemeester en wethouders en de voorzitter in plaats van de burgemeester.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1992 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De Regio De Vallei heeft tot doel:

  1. te voorzien in structurele en/of ad hoc overlegvormen tussen de deelnemende gemeenten en andere overlegpartners:

  2. • die er op gericht zijn elkaar te informeren over gemeentelijke en andere activiteiten die voor de regio van belang kunnen zijn;

   • die naast informatievoorziening en –uitwisseling ook gericht zijn op het afstemmen van beleid en het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda bij gemeenschappelijke belangen;

  3. vanuit een gemeenschappelijk belang van twee of meer deelnemende gemeenten de aanpak van projecten te bevorderen die de twee of meer deelnemende gemeenten gezamenlijk en eventueel met andere partners kunnen ontwikkelen en uitvoeren;

  4. de hierna in lid 2, onder b. en c. genoemde uitvoeringstaken te behartigen.

 2. De in lid 1 bedoelde samenwerking ligt op het gebied van:

  1. algemeen bestuurlijke aangelegenheden;

  2. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, waaronder de uitvoering van (het budgetbeheer van) het Besluit Woninggebonden Subsidies (uitvoering BWS)

  3. zorg voor het milieu, waaronder afvalverwerking, milieuhandhaving en algemeen milieubeleid;

  4. verkeer en vervoer met als specifieke aandachtsgebieden o.a. mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid;

  5. recreatie en toerisme;

  6. economische- en sociaal-economische zaken, zulks ter bevordering van een duurzame ontwikkeling van de regionale economie;

  7. arbeid en educatie.

Financieel

Organisatiecode 0043
KvK-nummer 53751639

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio De Vallei
Datum van oprichting 01-01-1992
Bezoekadres Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede
Postadres Postbus 9022
6710 HK Ede
Telefoon (0318) 68 06 67 (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.