Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling regionaal openbaar vervoer (Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân) Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling regionaal openbaar vervoer (Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân)

Laatst bijgewerkt op: 19-04-2019
Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld
Postadres Postbus 13
9290 AA Kollum
E-mail mobiliteitsbureau@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Archiefzorgdrager Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.

  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht bevorderen de deelnemers, ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken, dat door de bevoegde bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en de provincie aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân mandaat wordt verleend om besluiten te nemen, volmacht wordt verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging wordt verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
23-03-2017 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Dongeradeel College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Ferwerderadiel College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Kollumerland c.a. College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten

Doel

Het belang van de regeling is het realiseren van het behoud en/ of verbeteren van de leefbaarheid in de regio Noordoost Fryslân. Specifiek ziet de regeling toe op het realiseren van dit belang door het verhogen van de bereikbaarheid en het efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, door het realiseren van een samenhangend vervoerssysteem in de regio.

Financieel

Organisatiecode 0894
KvK-nummer 68615590

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Datum van oprichting 23-03-2017
Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld
Postadres Postbus 13
9290 AA Kollum
E-mail mobiliteitsbureau@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina