Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Geldend van 22-06-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

Geldend van 22-06-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Ellen Hoffmannplein 1
Gennep
Postadres Postbus 9003
6590 HD Gennep
Telefoon (0485) 494 141 (algemeen)
Fax (0485) 515 544
Internet http://www.gennep.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gennep.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling IWGM
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

Bevoegdheden

1. De bedrijfsvoeringsorganisatie is getroffen in het belang van een doelmatige en bedrijfsmatig verantwoorde uitvoering van de medebewindstaak van de colleges betreffende de Wsw. Ter bevordering daarvan dragen de colleges de bevoegdheden ten aanzien van de Wsw op grond van artikel 1, tweede lid Wsw, over aan IWGM.

2. Het te behartigen belang kan ook inhouden dat, al dan niet tezamen, de regie en uitvoering over het realiseren van participatiebanen op grond van de Pw wordt opgedragen aan IWGM. Hiertoe zal in een dergelijke situatie een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de betreffende gemeente en IWGM. Het bestuur van de IWGM zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en de voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomst vaststellen.

3. Het te behartigen belang kan ook inhouden dat, al dan niet tezamen, taken uit de Wmo worden opgedragen aan IWGM. Hiertoe zal in een dergelijke situatie een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de betreffende gemeente en IWGM. Het bestuur zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en de voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomst vaststellen.

4. De IWGM kan ook voor derden taken uitvoeren die gericht zijn op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en het bemiddelen van mensen naar (betaalde) arbeid. Hiertoe zal in een dergelijke situatie een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de derde partij en de IWGM. Het bestuur zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en de voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomst vaststellen.

5. Het bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur van de IWGM te brengen.

6. De IWGM is bevoegd de uitvoering van de aan haar overgedragen bevoegdheden c.q. aan haar opgedragen taken, op te dragen aan Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële Toelevering en Service (INTOS).

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
22-06-2017 Gemeente Gennep College van burgemeester en wethouders
22-06-2017 Gemeente Mook en Middelaar College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0592

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (5):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar
Afkorting IWGM
Bezoekadres Ellen Hoffmannplein 1
Gennep
Postadres Postbus 9003
6590 HD Gennep
Telefoon (0485) 494 141 (algemeen)
Fax (0485) 515 544
Internet http://www.gennep.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gennep.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina