Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

De Nederlandsche Bank (DNB) Actief van 01-01-1814 t/m heden

Zie ook

De Nederlandsche Bank (DNB)

Actief van 01-01-1814 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Postadres Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Telefoon (020) 524 91 11 (algemeen)
Internet http://www.dnb.nl/ (algemeen)
E-mail info@dnb.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Financiën
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 21, 22, 28, 32, 33, 34
Personeelsomvang in FTE 918,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO DNB
Aangesloten bij pensioenfonds TKP Pensioen
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 143
Datum laatste evaluatieverslag 28-03-2017

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Grondslagen (2)

Wettelijke voorschriften (2):

Taken & bevoegdheden

Als zelfstandig bestuursorgaan heeft DNB op grond van artikel 4 van de Bankwet 1998 tot taak:
(a) het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen,
(b) het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer,
(c) het bevorderen van de stabiliteit van het financiële stelsel,
(d) het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen,
(e) het uitoefenen van afwikkelingstaken m.b.t. banken en beleggingsondernemingen op voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. DNB kan, na toestemming bij Koninklijk Besluit, in het algemeen belang andere taken uitvoeren dan de in de Bankwet 1998 genoemde taken.

De Bank is ook nationale resolutieautoriteit.

Naast haar ZBO-taken heeft DNB ook monetaire taken. DNB is centrale bank en in die hoedanigheid als deelneemster aan het Europees Stelsel van Centrale Banken belast met taken ter uitvoering van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Als centrale bank is DNB volledig onafhankelijk van de minister van Financiën.

Naast haar zbo-taken is DNB ook centrale bank en is in die hoedanigheid als deelneemster aan het Europees Stelsel van Centrale Banken belast met taken ter uitvoering van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Als centrale bank is DNB volledig onafhankelijk van de minister van Financiën.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina