Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 282
1940 AG Beverwijk
Telefoon (0251) 27 90 00 (algemeen)
Internet https://www.ijmondwerkt.com (algemeen)
https://www.ijmondwerkt.com/contact (contact)
E-mail info@ijmondwerkt.com (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke regeling ‘IJmond Werkt! , 1 ste wijziging ’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Velsen
Archiefzorgdrager IJmond Werkt!

Bevoegdheden

Het samenwerkingsverband heeft de volgende bevoegdheden: a. alle uit de Wsw voortvloeiende uitvoeringstaken zijn aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband gedelegeerd; b. de uitvoeringstaken op het gebied van re-integratie in het kader van de Pw , de IOAW, de IOAZ en de Anw worden door het algemeen bestuur en de directeur in mandaat uitgevoerd; De colleges nemen hiertoe afzonderlijke mandaatbesluiten; c. naast taken die voortvloeien uit de in artikel 4 , lid 1 genoemde wetten kan het samenwerkingsverband, indien en voor zover daartoe unaniem door de colleges een mandaatbesluit is genomen, ook taken uitvoeren in het kader van de in artikel 4, lid 2 en 3 bedoelde wetgeving; d. de taken worden uitgevoerd binnen de geldende beleidskaders en binnen de begroting.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Beverwijk
01-01-2014 Gemeente Heemskerk
01-01-2014 Gemeente Uitgeest
01-01-2014 Gemeente Velsen

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot doel burgers , die behoren tot de re-integratiedoelgroep of die een beroep doen op de Wsw of op wetten als bedoeld in artikel 4 lid 2 en lid 3 , op effectieve en efficiënte wijze te re-integreren waardoor zoveel mogelijk mensen in de IJmond naar vermogen werken en een economische bijdrage leveren.

Financieel

Organisatiecode 0264

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR314810/CVDR314810_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Velsen/CVDR317057/CVDR317057_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-192341.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25414.html
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan IJmond Werkt!
Bezoekadres Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 282
1940 AG Beverwijk
Telefoon (0251) 27 90 00 (algemeen)
Internet https://www.ijmondwerkt.com (algemeen)
https://www.ijmondwerkt.com/contact (contact)
E-mail info@ijmondwerkt.com (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina