Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Súdwest-Fryslân (Súdwest-Fryslân)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-12-2021 Op 21-12-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-12-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2011 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Marktstraat 15
8601 CR SNEEK
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10000
8600 HA SNEEK
Telefoon (0515) 48 90 00 (algemeen)
Internet http://www.sudwestfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl  (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 34,04 km2
Aantal inwoners 89583
Inwoners per km2 2631
Plaatsen binnen deze gemeente Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, Ijlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loenga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum FR, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega Sudwest-Fryslan, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich

Functies

Burgemeester Mw. mr. drs. J.A. de Vries (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. D. Attema (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Mw. M.C.A. Vellinga (D66),
Mw. C.J. Bergstra-Veldhuis (FNP),
Dhr. B.A. Walsma (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Mw. A.M. Kerver (GroenLinks),
Dhr. J. Feenstra (PvdA),
Mw. D.B. Douwes (VVD)
Locoburgemeester Mw. G.R. Wielinga (CDA)
Raadsgriffier Mw. G.W. Stegenga
Raadslid Dhr. A.D. Doedel (CDA),
Dhr. B. Dam (CDA),
Dhr. D. Attema (CDA),
Dhr. P. Greidanus (CDA),
Dhr. P.K. de Vries (CDA),
Dhr. T. de Vries (CDA),
Mw. A. Koster-Klijnstra (CDA),
Mw. P.B. van den Akker (CDA),
Mw. S. Joustra (CDA),
Mw. U. Attema-de Groot (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Dhr. B. van Dijk (D66),
Mw. M.C.A. Vellinga (D66),
Dhr. D.J.F. Blom (FNP),
Dhr. S. Rypma (FNP),
Dhr. T.A. Bouwhuis (FNP),
Mw. C.J. Bergstra-Veldhuis (FNP),
Mw. J. Ruiter-Postma (FNP),
Dhr. B.A. Walsma (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Mw. C. van der Hoek (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Dhr. R. van der Veen (GroenLinks),
Dhr. T. van Dijk (GroenLinks),
Mw. A.M. Kerver (GroenLinks),
Dhr. J. Feenstra (PvdA),
Dhr. J. Langbroek (PvdA),
Mw. D. de Jong (PvdA),
Mw. M. Poelman (PvdA),
Mw. P. van der Veer (PvdA),
Dhr. H. Bandstra (VVD),
Dhr. S. de Witte (VVD),
Mw. D.B. Douwes (VVD),
Mw. L van der Wal (VVD)
Secretaris Dhr. P. Zondervan
Wethouder Mw. G.R. Wielinga (CDA),
Mw. M. Bakker (D66),
Dhr. F.J.R. Faber (GroenLinks),
Dhr. M.W.J.M. de Man (VVD)

Gemeenteraad (32 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 10
FNP 5
PvdA 5
VVD 4
GroenLinks 3
D66 2
Gemeentebelangen-Totaal Lokaal 2
ChristenUnie 1

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)