Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Súdwest-Fryslân (Súdwest-Fryslân) (FR)

Zie ook

Gemeente Súdwest-Fryslân (Súdwest-Fryslân) (FR)

Laatst bijgewerkt op: 29-07-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Marktstraat 15
8601 CR SNEEK
Postadres Postbus 10000
8600 HA SNEEK
Telefoon (0515) 48 90 00 (algemeen)
Internet http://www.sudwestfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl  (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 34,04 km2
Aantal inwoners 89583
Inwoners per km2 2631
Plaatsen binnen deze gemeente Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, Ijlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loenga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum FR, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega Sudwest-Fryslan, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich

Functies

Burgemeester Mw. mr. drs. J.A. de Vries (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. D. Attema (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Mw. M.E.T. Bakker (D66),
Dhr. D. Stoker (FNP),
Dhr. B.A. Walsma (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Mw. A.M. Kerver (GroenLinks),
Dhr. J. Feenstra (PvdA),
Mw. D.B. Douwes (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.W. Offinga (CDA)
Raadsgriffier Mw. G.W. Stegenga
Raadslid Dhr. A.D. Doedel (CDA),
Dhr. B. Dam (CDA),
Dhr. D. Attema (CDA),
Dhr. P. Greidanus (CDA),
Dhr. P.K. de Vries (CDA),
Dhr. U.G. Wiersma (CDA),
Mw. A. Koster-Klijnstra (CDA),
Mw. P.B. van den Akker (CDA),
Mw. R. Poiesz-Zijlstra (CDA),
Mw. U. Attema-de Groot (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Mw. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer (D66),
Mw. M.E.T. Bakker (D66),
Dhr. D. Stoker (FNP),
Dhr. D.J.F. Blom (FNP),
Dhr. S. Rypma (FNP),
Dhr. T.A. Bouwhuis (FNP),
Mw. C.J. Bergstra-Veldhuis (FNP),
Dhr. B.A. Walsma (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Mw. C. van der Hoek (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Dhr. R. van der Veen (GroenLinks),
Dhr. T. van Dijk (GroenLinks),
Mw. A.M. Kerver (GroenLinks),
Dhr. H.E. de Hoop (PvdA),
Dhr. J. Feenstra (PvdA),
Dhr. J. Langbroek (PvdA),
Mw. D. de Jong (PvdA),
Mw. M. Poelman (PvdA),
Mw. P. van der Veer (PvdA),
Dhr. H. Bandstra (VVD),
Dhr. S. de Witte (VVD),
Mw. D.B. Douwes (VVD),
Mw. L van der Wal (VVD)
Secretaris Dhr. P. Zondervan
Wethouder Dhr. M.W. Offinga (CDA),
Mw. G.R. Wielinga (CDA),
Dhr. F.J.R. Faber (GroenLinks),
Dhr. M.W.J.M. de Man (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 10
PvdA 6
FNP 5
VVD 4
GroenLinks 3
D66 2
Gemeentebelangen-Totaal Lokaal 2
ChristenUnie 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina