Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Huurcommissie Actief van 01-01-1979 t/m 31-12-2018

Zie ook

Huurcommissie

Actief van 01-01-1979 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20
2594 AV Den Haag
Postadres Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Telefoon 1400 (algemeen)
Internet https://www.huurcommissie.nl/ (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 20, 22
Personeelsomvang in FTE 9,0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 141
Datum laatste evaluatieverslag 22-12-2016

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het doen van een uitspaak over de redelijkheid van de overeengekomen aanvangshuur of de voorgestelde verhoging, danwel verlaging, van de huurprijs;
  • uitspraak doen over de verhoging van de huurprijs na de totstandkoming van voorzieningen, veranderingen of toevoegingen;
  • uitspraak doen over de in rekening te brengen huurprijs bij vermindering van het woongenot als gevolg van een gebrek of over de redelijkheid van een gebruikersvergoeding;
  • het desgevraagd aan de rechter verstrekken van nadere inlichtingen over een door haar gedane uitspraak;
  • het desgevraagd verstrekken van een verklaring aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst en publiekrechtelijke lichamen over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit, de gebreken of tekortkomingen in het onderhoud en een voor de woonruimte redelijk te achten huurprijs;
  • het desgevraagd aan de minister verstrekken van gegevens die nodig zijn in het kader van het te voeren volkshuisvestingsbeleid;
  • het verstrekken van een verklaring omtrent de redelijkheid van de huurprijs en de juistheid van gegevens.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina