Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Sir Winston Churchilllaan 297
2288 DC Rijswijk
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 5301
2280 HH Rijswijk
Telefoon (088) 227 77 00 (algemeen)
Internet http://www.cbr.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1098,0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
05-06-2018 TK 25268 nr. 165

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

 • het CBR is belast met de volgende taken: het beoordelen van de rijvaardigheid;
 • het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen;
 • het opleggen van onderzoeken naar de rijvaardigheid en de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van houders van rijbewijzen ten aanzien van wie een vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid of geschiktheid;
 • het opleggen van educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen;
 • het opleggen en uitvoeren van het alcoholslotprogramma;
 • het schorsen van de geldigheid van rijbewijzen;
 • het ongeldig verklaren van rijbewijzen;
 • het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 149, tweede lid;
 • het afgeven van gehandicaptenparkeerkaarten aan aanvragers die niet zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente;
 • het beoordelen van de vakbekwaamheid van bestuurders in het goederen- en personenvervoer over de weg;
 • het erkennen van opleidingscentra voor het verrichten van nascholing en het certificeren van cursussen met betrekking tot vakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg en het registreren van nascholing;
 • het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de in onderdeel k bedoelde erkenningen;
 • het uitreiken van Nederlandse omwisselingscertificaten en deelcertificaten vakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg;
 • het ongeldig verklaren van getuigschriften van vakbekwaamheid, getuigschriften van nascholing en Nederlandse omwisselingscertificaten;
 • het verwerken van gegevens, waaronder mede begrepen gegevens betreffende iemands gezondheid, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarmee het CBR bij of krachtens deze wet is belast, alsmede van de taken waarmee het CBR bij of krachtens andere wetten is belast;
 • het met inachtneming van artikel 4am vaststellen van de tarieven, alsmede het vaststellen van de wijze van betaling van deze tarieven, voor het verrichten van taken waarvoor het CBR bij of krachtens deze wet bevoegd is, alsmede voor de bij of krachtens andere wetten opgedragen taken;
 • het verstrekken van gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarmee het CBR dan wel andere organisaties bij of krachtens deze wet zijn belast.Voorts is het CBR belast met:
 • de bij of krachtens andere wetten opgedragen taken, en;
 • andere bij regeling van Onze Minister opgedragen taken waarbij regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de tarieven van deze taken.
 • afnemen vakexamens binnenvaart en examens Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR);
 • afgifte Groot Vaarbewijs, Rijnpatenten en Radardiploma en vakbekwaamheidscertificaten ANDR.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.