Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Postadres Postbus 316
6500 AH Nijmegen
Telefoon (024) 371 60 13 (algemeen)
Internet http://www.marn.nl (algemeen)
E-mail info@marn.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Archiefzorgdrager Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5: Taken en bevoegdheden

Ter verwezenlijking van de van de in artikel 4 genoemde belangen komen het openbaar lichaam de volgende taken en bevoegdheden toe:

 1. Afvalverwerking:

  1. Het deelnemen in het aandelenkapitaal van ARN B.V. of haar rechtsopvolger.

  2. Het verwerven, beheren en verhuren van gronden, indien en voor zover nodig voor de exploitatie van de verwerkingsinrichting.

  3. Het in overleg met de gemeenten regelen van de aanvoer van de afvalstoffen, voor zover dit uit een oogpunt van doeltreffende bedrijfsvoering van de verwerkingsinrichting noodzakelijk is.

  4. Elk van de gemeenten verbindt zich om:

   1. de door of vanwege die gemeente ingezamelde afvalstoffen aan de
    verwerkingsinrichting aan te bieden van welke verplichting door het Algemeen Bestuur ontheffing kan worden verleend;

   2. de wijze van inzamelen af te stemmen op de wijze van verwerken van de verwerkingsinrichting;

   3. voor veranderingen in het inzamelsysteem, tijdig vooraf toestemming te vragen aan het Dagelijks Bestuur waaraan de voorwaarde kan worden verbonden dat de uit die veranderingen voortvloeiende nadelige gevolgen aan het openbaar lichaam of aan de
    ARN B.V. worden vergoed.

  5. het openbaar lichaam sluit met de ARN B.V. een vuilverwerkingsovereenkomst, regelende de aanbiedingsplicht van de deelnemende gemeenten van de door of vanwege hen opgehaalde afvalstoffen, de acceptatieplicht van de aangeboden afvalstoffen door de verwerkingsinrichting en het in rekening brengen van de verwerkingskosten door ARN B.V. aan de deelnemende gemeenten.

 2. Projecten

  Het op verzoek en in opdracht van de deelnemende gemeenten dan wel een deel van de deelnemende gemeenten (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van projecten op het
  terrein van het milieu waarbij de projecten bekostigd worden door de daaraan deelnemende gemeenten naar rato van deelname.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1985 Gemeente Beuningen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1985 Gemeente Druten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1985 Gemeente Heumen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1985 Gemeente Mook en Middelaar Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1985 Gemeente Nijmegen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1985 Gemeente West Maas en Waal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1985 Gemeente Wijchen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Berg en Dal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ter bescherming van het milieu, waaronder in ieder geval begrepen een doelmatige en milieuhygiƫnisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.

Financieel

Organisatiecode 0330
KvK-nummer 50178334

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Afkorting MARN
Datum van oprichting 01-01-1985
Postadres Postbus 316
6500 AH Nijmegen
Telefoon (024) 371 60 13 (algemeen)
Internet http://www.marn.nl (algemeen)
E-mail info@marn.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.