Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Postadres
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet http://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden
Archiefzorgdrager hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Bevoegdheden

Het voorzien van gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet. Het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere openbare lichamen en particulieren. Het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 Monumentenwet.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (23)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1983 Gemeente Achtkarspelen
01-01-1983 Gemeente Ameland
01-01-1983 Gemeente Dantumadiel
01-01-1983 Gemeente De Fryske Marren
01-01-1983 Gemeente Dongeradeel
01-01-1983 Gemeente Ferwerderadiel
01-01-1983 Gemeente Franekeradeel
01-01-1983 Gemeente Harlingen
01-01-1983 Gemeente Heerenveen
01-01-1983 Gemeente Het Bildt
01-01-1983 Gemeente Kollumerland c.a.
01-01-1983 Gemeente Leeuwarden
01-01-1983 Gemeente Leeuwarderadeel
01-01-1983 Gemeente Littenseradiel
01-01-1983 Gemeente Menameradiel
01-01-1983 Gemeente Ooststellingwerf
01-01-1983 Gemeente Opsterland
01-01-1983 Gemeente Schiermonnikoog
01-01-1983 Gemeente Smallingerland
01-01-1983 Gemeente Súdwest Fryslân
01-01-1983 Gemeente Terschelling
01-01-1983 Gemeente Vlieland
01-01-1983 Gemeente Weststellingwerf

Doel

Deze regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

Financieel

KvK-nummer 01175667

Grondslagen

Instellingsbesluiten (8) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Fryske%20Marren/CVDR451744/CVDR451744_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Harlingen/333581/CVDR333581_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harlingen/CVDR389881/CVDR389881_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Smallingerland/CVDR57605/CVDR57605_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2016-256.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-128706.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-130298.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-79693.html
Wettelijke voorschriften (4) Gemeentewet
Monumentenwet 1988
Wet gemeenschappelijke regelingen
Woningwet

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Afkorting hûs en hiem
Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Postadres
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet http://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina