Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-09-2021 Op 03-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-09-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn
Provincie Groningen
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 787 90 00 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Noordelijk Belastingkantoor
Archiefzorgdrager Noordelijk Belastingkantoor

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht wettelijke bevoegdheden

 1. De besturen van de deelnemers dragen aan het bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de belangen genoemd in artikel 2.

 2. De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten.

Artikel 6 Overgedragen overige bevoegdheden

 1. Het bestuur is bevoegd tot regeling en bestuur ter behartiging van de belangen van de deelnemers voor zover betrekking hebbend op de opgedragen taken genoemd in artikel 4.

 2. Het bestuur is bevoegd de regelingen vast te stellen, die krachtens de wet voor de organisatie van het samenwerkingsverband moeten worden vastgesteld.

 3. Het bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

 4. Het bestuur beheert de inkomsten, uitgaven en het vermogen van het samenwerkingsverband.

 5. Het bestuur houdt een register bij van de belastingverordeningen van de deelnemers. In het register worden tevens de bij die belastingverordeningen behorende kwijtscheldingsregels opgenomen.

 6. Het bestuur kan mandaat verlenen aan een of meer leden van het bestuur en aan de directeur. Het bestuur kan de directeur toestaan ondermandaat te verlenen.

 7. Het bestuur is bevoegd tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting.

 8. De besturen van de deelnemers kunnen taken en bevoegdheden in het kader van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen overdragen of opdragen aan het bestuur.

 9. Het bestuur kan slechts dan besluiten tot het deelnemen in een gemeenschappelijke regeling dan wel toetreden tot een andere rechtspersoon wanneer elk van de besturen van de deelnemers met een daartoe strekkend voorstel heeft ingestemd.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2017 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-07-2017 Hunze en Aa's Dagelijks bestuur
01-07-2017 Noorderzijlvest Dagelijks bestuur
01-07-2017 Wetterskip Fryslân Dagelijks bestuur

Doel

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers behartigd, elk voor zover het hun grond- of beheersgebied betreft, op het gebied van de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Financieel

Organisatiecode 1022
KvK-nummer 69217610

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noordelijk Belastingkantoor
Datum van oprichting 01-07-2017
Bezoekadres Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 787 90 00 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.