Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Platform Wonen voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen Geldend van 07-03-2012 t/m 01-11-2017

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Platform Wonen voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen

Geldend van 07-03-2012 t/m 01-11-2017

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Telefoon 140115 (algemeen)
Internet https://www.terneuzen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionaal Platform WonenĀ Zeeuwsch-Vlaanderen
Archiefzorgdrager Gemeente Terneuzen

Bevoegdheden

Artikel 9 (bevoegdheden van het algemeen bestuur).
Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. Aan hem komt binnen het kader van de taakuitoefening als omschreven in artikel 2 en artikel 3 van deze regeling alle bevoegdheden toe, die niet bij of krachtens deze regeling of de wet aan anderen zijn opgedragen.

Artikel 10 (bevoegdheden van het dagelijks bestuur).
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort:
1. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd;
2. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
3. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Artikel 11 (bevoegdheden van de voorzitter).
1. De voorzitter bevordert een goede behartiging van de zaken van het openbaar lichaam.
2. Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur.
3. Hij tekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.
4. Hij vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Deze vertegenwoordiging kan hij aan een door hem aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
07-03-2012 Gemeente Hulst
07-03-2012 Gemeente Sluis
07-03-2012 Gemeente Terneuzen

Doel

De regeling heeft ten doel een kader te scheppen voor de behartiging en afstemming van het woonbeleid in de regio. Het belang van de regeling is het regionaal beheer van het budget dat dient tot realisering van het doel.

Financieel

Organisatiecode 0859

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (1):

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina