Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017 Geldend van 15-08-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017

Laatst bijgewerkt op: 07-03-2019
Geldend van 15-08-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gerstdijk 1
5704 RG Helmond
Postadres Gerstdijk 1
5704 RG Helmond
Telefoon (0492) 58 00 22 (algemeen)
(0800) 04 92 (klantenservice)
Internet http://www.blink-grr.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@mijnblink.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Blink 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Blink

Bevoegdheden

  1. Het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur treden ten aanzien van de regeling in de bevoegdheden van de betreffende organen van de deelnemende gemeenten met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen.

  2. Het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur hebben verordenende en regelgevende bevoegdheden met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam betreffen.

  3. De colleges hebben op basis van het bepaalde in de Afvalstoffenverordening, ieder voor zich, besloten Blink aan te wijzen als inzameldienst voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en KWD-bedrijfsafvalstoffen, zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening. Blink is dientengevolge bevoegd tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.21 eerste lid en artikel 10:22 eerste lid Wet milieubeheer.

  4. Het Algemeen bestuur is bevoegd met een of meer deelnemende gemeenten overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de sortering, vermarkting en (eind)verwerking van (grondstoffen in) grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen. Voorts kan het Algemeen bestuur op grond van een door een of meer deelnemende gemeenten verstrekte volmacht overeenkomsten sluiten met derden met betrekking tot sortering, vermarkting en (eind)verwerking van (grondstoffen in) grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen.

  5. Het Algemeen bestuur is bevoegd met het oog op het in artikel 3 benoemd belang en na verkregen toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten tot het vaststellen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling.

  6. Het Algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan op voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen besluit aan het Algemeen bestuur kenbaar te maken.

  7. Het Dagelijks bestuur is bevoegd met een of meer al dan niet deelnemende gemeenten of met privaatrechtelijke rechtspersonen samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot ondersteunende dienstverlening voor taken waarmee het openbaar lichaam belast is.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
31-10-2002 Gemeente Asten
31-10-2002 Gemeente Gemert-Bakel
31-10-2002 Gemeente Helmond
31-10-2002 Gemeente Laarbeek
31-10-2002 Gemeente Nuenen c.a.
01-01-2013 Gemeente Someren
01-01-2016 Gemeente Deurne
15-08-2017 Gemeente Heeze-Leende

Financieel

Organisatiecode 0740

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Blink
Datum van oprichting 31-10-2002
Bezoekadres Gerstdijk 1
5704 RG Helmond
Postadres Gerstdijk 1
5704 RG Helmond
Telefoon (0492) 58 00 22 (algemeen)
(0800) 04 92 (klantenservice)
Internet http://www.blink-grr.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@mijnblink.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina