Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-07-2020 Op 29-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 109
7140 AC Groenlo
Telefoon (0544) 47 42 00 (algemeen)
Internet https://www.socialedienstoostachterhoek.nl (algemeen)
E-mail info@socialedienstoostachterhoek.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Sociale Dienst Oost Achterhoek
Archiefzorgdrager Sociale Dienst Oost Achterhoek
Beleidsterreinen sociale zekerheid

Bevoegdheden

 1. Het algemeen bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft als taak zorg te dragen voor de uitvoering van de taken van de colleges, als genoemd in de volgende wetten en alle regelingen en alle regelgeving op landelijk en gemeentelijk niveau waarmee nadere uitwerking wordt gegeven aan deze wetten: a. Participatiewet; b. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen; c. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; d. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; e. Wet inburgering; f. Gemeentelijke regelingen op het gebied van de schuldhulpverlening; g. Gemeentelijke regelingen op het gebied van minimabeleid en bijzondere bijstand; h. Wet sociale werkvoorziening, met uitzondering van de bevoegdheid aan een Wsw-geïndiceerde een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden (artikel 2 Wet Sociale werkvoorziening).
 2. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, dragen de colleges de bevoegdheden van de colleges over aan het algemeen bestuur.
 3. De colleges kunnen ten aanzien van de overgedragen bevoegdheden, bedoeld in het tweede lid, beleidsregels geven overeenkomstig artikel 4:81, eerste lid, en artikel 10:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 4. De taken genoemd onder het eerste lid worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de ketenpartners als bedoeld in de wet Structuur uitvoeringsorganisatie en inkomen.
 5. Met het oog op de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, kunnen de gemeenten aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek opdrachten voor dienstverlening verlenen.
 6. De colleges kunnen ook andere taken opdragen aan het bestuur, voor zover het algemeen bestuur daarmee instemt met gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2010 Gemeente Berkelland
01-01-2010 Gemeente Oost Gelre
01-01-2010 Gemeente Winterswijk

Doel

 1. Deze regeling wordt getroffen om zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van de colleges op het brede terrein van het sociaal domein waaronder de arbeidsparticipatie, arbeidsondersteuning, werk en inkomen. Daarnaast geldt deze regeling ook voor de burgers, die behoren tot de re-integratiedoelgroep of die een beroep doen op de Wsw of op andere wetten genoemd in artikel 4, eerste lid, arbeid te bieden, bij voorkeur onder normale omstandigheden, die aansluit bij hun capaciteit en mogelijkheden.
 2. De dienst staat voor maximale zelfstandigheid van de klanten op het gebied van arbeid, inkomen en participatie.
 3. De dienst is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met partners, maatwerk.
 4. De dienst voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel.
 5. De dienst heeft ambitie en wenst een voortrekkersrol te vervullen.

Financieel

Organisatiecode 0645
KvK-nummer 09219971

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociale Dienst Oost Achterhoek
Afkorting SDOA
Datum van oprichting 01-01-2010
Bezoekadres Loopbaanplein Oost Achterhoek
Burg. Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 109
7140 AC Groenlo
Telefoon (0544) 47 42 00 (algemeen)
Internet http://www.socialedienstoostachterhoek.nl (algemeen)
E-mail info@socialedienstoostachterhoek.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.