Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regeling WVK-Groep Geldend van 17-08-2016 t/m 01-07-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regeling WVK-Groep

Laatst bijgewerkt op: 10-09-2019
Geldend van 17-08-2016 t/m 01-07-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Raambrug 8
5531 AG Bladel
Postadres Postbus 10
5530 AA Bladel
Telefoon (049) 733 12 00 (algemeen)
Internet http://www.wvk-groep.nl (algemeen)
E-mail info@wvk-groep.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling WVK-groep
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder WVK-groep
Archiefzorgdrager WVK-groep

Bevoegdheden

  1. De dienst heeft tot doel het gemeenschappelijk belang sociale werkvoorziening ten behoeve van de deelnemende gemeenten te behartigen, alsmede de hiervoor opgebouwde infrastructuur in te zetten voor re-integratiedoeleinden.

  2. Daartoe dragen de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in lid 1 genoemde belang, over, te weten:

a. De volledige uitvoering van de wet en van de daaruit voortvloeiende voorschriften, voor zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen.

b. Het oprichten, exploiteren en in stand houden van bedrijven voor industriële, cultuurtechnische, administratieve werkzaamheden, detacheringen en trajectbegeleiding, welke zoveel mogelijk zijn gericht op het behouden dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

  1. Het algemeen bestuur kan binnen het kader van het in lid 1 omschreven doel één of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten.

  2. De gemeentebesturen verplichten zich tot het medewerken aan het vinden van voldoende en geëigende werkzaamheden voor de medewerkers.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-1989 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-1989 Gemeente Bladel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-1989 Gemeente Eersel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-1989 Gemeente Reusel-De Mierden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De dienst heeft tot doel het gemeenschappelijk belang sociale werkvoorziening ten behoeve van de deelnemende gemeenten te behartigen, alsmede de hiervoor opgebouwde infrastructuur in te zetten voor re-integratiedoeleinden.

Financieel

Organisatiecode 0299

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (6):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina