Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waadhoeke (Waadhoeke) (FR)

Zie ook

Gemeente Waadhoeke (Waadhoeke) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingerweg 18
8801 PA FRANEKER
Postadres Postbus 58
8800 AB FRANEKER
Telefoon (0517) 38 03 80 (algemeen)
Internet http://www.waadhoeke.nl (algemeen)
E-mail info@waadhoeke.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 109,16 km2
Aantal inwoners 20265
Inwoners per km2 185
Plaatsen binnen deze gemeente Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum FR, Wjelsryp, Zweins
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. M.C.M. Waanders (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.J. Zijlstra (CDA),
Mw. D. Bloem-Hofman (ChristenUnie),
Dhr. L. Ferwerda (FNP),
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelangen),
Dhr. G.D. Geldof (SAM),
Dhr. H. Terpstra (VVD)
Locoburgemeester Mw. C.M. de Pee (CDA)
Raadsgriffier Dhr. T.F. Lyklema
Raadslid Dhr. J.J. Zijlstra (CDA),
Dhr. S. Greidanus (CDA),
Dhr. T. Wijnia (CDA),
Dhr. T.A. Wijkhuijs (CDA),
Mw. E. Keizer-van der Schaaf (CDA),
Mw. K. Wijbenga-Reitsma (CDA),
Mw. K.J. Nammensma-Offinga (CDA),
Mw. W. van der Veen (CDA),
Mw. D. Bloem-Hofman (ChristenUnie),
Dhr. H. Hoekstra (FNP),
Dhr. H.J. Nauta (FNP),
Dhr. L. Ferwerda (FNP),
Dhr. S. Knol (FNP),
Mw. G.J. Iedema-Zondervan (FNP),
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelangen),
Dhr. H. Hof (Gemeentebelangen),
Dhr. K. Arendz (Gemeentebelangen),
Dhr. K.J. Rodenburg (Gemeentebelangen),
Mw. A. Mast (Gemeentebelangen),
Mw. A. Weiland (Gemeentebelangen),
Dhr. B. van Wijk (SAM),
Dhr. G.D. Geldof (SAM),
Dhr. H. Stellingwerf (SAM),
Dhr. Sj.S. Kuipers (SAM),
Dhr. W. Hokken (SAM),
Mw. H. Werff (SAM),
Dhr. E. Vogels (VVD),
Dhr. H. Terpstra (VVD),
Mw. J. Osinga-Bonnema (VVD)
Secretaris A. Doesburg
Wethouder Mw. C.M. de Pee (CDA),
Mw. N. Haarsma (CDA),
Dhr. J. Dijkstra (FNP),
Mw. B. Tol (SAM)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 8
SAM 6
Gemeentebelangen 6
FNP 5
VVD 3
ChristenUnie 1

Relaties (1)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1):

Terug naar begin van de pagina