Overheid.nl| ZBO-register

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Nationale ombudsman

Beschrijving

Rijksbegroting 2009 Nationale ombudsman: Bedrag: ? 11.661.000 De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, geregeld in art. 78a van de Grondwet en in de Wet Nationale ombudsman van 4 februari 1981 (Stb.35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2005, Stb 71 Taak: De hoofdtaak van de Nationale ombudsman is het doen van onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen en het geven van een oordeel over deze gedragingen. Dit kan hij doen op verzoek of uit eigen beweging. Voordat de Nationale ombudsman een onderzoek start, moet de verzoeker zijn klacht eerst voorleggen bij het betreffende bestuursorgaan. Wanneer de Nationale ombudsman heeft besloten dat een klacht in aanmerking komt voor onderzoek, dan zijn hiervoor twee mogelijke wegen. De ene weg is die van een interventie. Dit wordt meestal toegepast bij zaken waarin de verzoeker direct belang heeft bij een snelle tussenkomst. Het bestaat uit het direct informeren van het bestuursorgaan over de klacht, met de vraag of die opgelost kan worden. De andere weg is die van het vaststellen van de feitelijke toedracht van gedragingen van bestuursorganen en hun medewerkers. Dit leidt tot het uitbrengen van een openbaar rapport met daarin het oordeel over de onderzochte gedraging in termen van de behoorlijkheidsnormen. Aan het oordeel kan de Nationale ombudsman een aanbeveling verbinden om de gemaakte fout te herstellen of om structurele maatregelen te nemen. Elk jaar brengt de Nationale ombudsman een verslag uit aan de Staten-Generaal en aan de ministers.

Organisatie-onderdelen

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo