Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

Zie ook

Raad voor de rechtspraak

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Postadres Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 361 97 23 (algemeen)
Fax (070) 361 9715
Internet https://www.rechtspraak.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Rechtspraak

Beschrijving

Grondslag
De Raad voor de rechtspraak is ingesteld bij wet (Wet op de Raad voor de rechtspraak) van 6 december 2001 (Stb. 2001, 584).

Toelichting
De Raad voor de rechtspraak is een orgaan van de rechterlijke macht, net als de gerechten. In de memorie van toelichting op de Wet op de Raad voor de rechtspraak wordt de Raad aangeduid als orgaan van de rechtelijke organisatie dat niet met rechtsraak is belast.

Taak
De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. In de wet op de Raad voor de rechtspraak worden er vier taken toebedacht aan de Raad:
- begroting en budgettoekenning\;
- bedrijfsvoering\;
- kwaliteitsbevordering en
- advisering.
De Raad kent bijdragen toe aan de gerechten ten laste van de rijksbegroting en houdt toezicht op de uitvoering van de begroting. De bedrijfsvoering richt zich vooral op personeel, automatisering, bestuurlijke informatievoorziening, huisvesting en beveiliging. Het gaat daarbij om het ondersteunen van de gerechten en het ontwikkelen van beleid. De Raad heeft daarnaast een ondersteunende taak in het bevorderen van de juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing. Tot slot heeft de Raad een adviserende taak bij wetgeving en beleid op het terrein van de rechtspleging aan de regering en de Staten-Generaal.

Daarnaast zal de Raad voor de rechtspraak een actieve rol spelen op het gebied van strategie, beleid en ontwikkeling. De Raad wil in nauwe samenspraak met de gerechten het beleid van de rechtsprekende macht op langere termijn vaststellen. Als landelijk orgaan kan de Raad een sturende rol vervullen bij toekomstige ontwikkelingen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op het financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen.

Verder is de Raad namens de rechtsprekende macht gesprekspartner voor de beide andere staatsmachten. De Raad legt aan de Minister van Justitie verantwoording af over de besteding van de financiƫle middelen en is gesprekspartner voor de wetgevende en uitvoerende macht als het gaan om beleid en regelgeving die de rechtspleging raken.

De Raad voor de rechtspraak telt vijf leden. Aan de leden van de Raad is een secretaris toegevoegd. De secretaris is tevens directeur van het bureau van de Raad.

Relaties (7)

Organisatieonderdelen (7):

Terug naar begin van de pagina