Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Fryslân

Zie ook

Provincie Fryslân

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl (algemeen)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Organisatie-onderdelen (4) Commissaris van de Koning
Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
Provinciale organisatie
Terug naar begin van de pagina